Carta de Principis

L’Associació de Treball Solidari COOPERAVIDA s’acull plenament al compliment del Codi ètic i de conducta de les ONGD catalanes aprovat per l’Assemblea General el 26 de juny de 1997, i a les noves modificacions que del mateix text s’han fet i aprovat al llarg del temps, i que es pot consultar a la pàgina web de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament www.pangea.org/fcongd

Així mateix, COOPERAVIDA tramet la següent Carta de Principis amb la intenció de compartir la manera d’entendre i realitzar el seu treball solidari:

  • Independència: actuar i treballar conservant plenament la pròpia autonomia institucional i decisòria. Mai fer-ho en funció d’interessos de política interna, externa o governamental.
  • Neutralitat: política i religiosa.
  • No discriminació: per motius de sexe, edat, nacionalitat, ètnia, religió o classe social.
  • Transparència funcional, administrativa i financera: estar oberts a l’escrutini i debat públics, i disposar dels medis necessaris per informar sobre el destí i la gestió dels fons rebuts per part dels seus beneficiaris.
  • Centrar-se en els individus i les comunitats (les anomenades contraparts), i respondre a les seves iniciatives i necessitats amb la finalitat que aquests recuperin la seva pròpia autonomia i independència de l’assistència exterior.
  • Austeritat i optimització de recursos.
  • Tots els membres i col·laboradors de COOPERAVIDA acaten els principis de la Carta i es comprometen a respectar-la.